Swedish Art of Balance – Lagom / Švédske umenie rovnováhy – Lagom

Swedish Art of Balance – Lagom / Švédske umenie rovnováhy – Lagom

Book Lagom by Jonny Jackson and Elias Larsen is very nice form of summarizing some basic thoughts behind the word Lagom, behind the Swedish style to live balanced life in moderation. It is a different concept than Hygge which I have read about last year, about living a happy life. Lagom is focused on moderation and balance in life, how to eat and drink in moderation, how to save money rather than spending them aimlessly and maybe sometimes (or most of the times) on things we really do not need to be happy. Lagom is about finding healthy balance in life, balance full of happiness in all aspects of life, it is about enjoying a simplier life.

In this book you will find a lot of practical advice how to live in moderation, how to save energy and natural resources, how to produce less waste, how to effectively spend your time.

Lagom is focused on balance and that is why the Lagom philosophy is a little bit more closer to my heart than Hygge. When I read about Hygge it was about happiness and being cozy. Lagom is a bit more like a core stone in life, living in moderation and in balance and on that core stone you can then apply Hygge.

It is a very easy reading, very beautiful easy ideas, tips and thoughts which are complemented by beautiful photos and cute drawings. Design of this book is very lovely and I think that to anyone who is looking for ideas how to have a little bit more balanced life, and in the end happier life, this book will be a great addition to your library.

The book is divided into 4 parts. Lagom at your home is the first one. Here you can read how to apply balance in your home in general, how to safe energies, how to live more eco-friendly life, tips and ideas how to recycle certain things in your home, how not to waste food, how to have your own Lagom garden. You will find here also some delicious recipes.

In the second part of the book you will find information about food and health, how moderation in food is the basis of healthy life. You will find some tips what to eat and in what amount. And also this part consists some fresh, easy and yummy recipes. You will also find out, what I guess everyone knows, but not all of us do, and that is that exercise is very important to have not only healthy body but also healthy mind.

Healthy balance of life and work is part three of this book. In my opinion the balance of work and life is the one thing that most people struggle the most with, me including. And this is the one thing I want to, need to, change in my life desperately and reading this chapter gave me some good ideas.

“If you want to see a change in the world, you have to start with yourself.” And the last few pages of this book are dedicated to part 4 and that is how to connect your needs with the needs of the world. I think that this chapter can be easily written in one simple sentence and that is: Be the change you want to see in the world.

This chapter basically says that if you want to see a change, you have to start with yourself. It also says that we all should be more kind and good to others, not only our friends and loved ones, but also to strangers. It says that one good deed will spread and from the seeds will soon grow big strong trees or as Amelia Earhart said it:

A single act of kindness throws out roots in all directions, and the roots spring up and make new trees.


Kniha Lagom od Jonny Jackson a Elias Larsen je veľmi pekná kniha kde sú zosumarizované základné myšlienky za slovom Lagom, za Švédskym spôsobom vyváženého života. Je to odlišný koncept ako Hygge o ktorom som si čítala minulý rok, o šťastnom žití. Lagom sa sústreďuje na žitie v striedmosti a vyvážený spôsob života, ako sa striedmo stravovať, ako si peniaze ušetriť radšej ako ich bezcielne míňať a možno niekedy (alebo často) na veci ktoré v skutočnosti nepotrebujeme aby sme boli šťastný. Lagom je o tom nájsť si v živote zdravú rovnováhu, rovnováhu plnú šťastia vo všetkých aspektoch života, je to o užívaní si jednoduchšieho života.

V tejto knižke nájdete veľa praktických rád ako žiť striedmo, ako ušetriť na energiách a prírodných zdrojoch, ako produkovať menej odpadu, ako efektívne tráviť čas.

Lagom sa sústreďuje na rovnováhu a preto je mi táto filozofia trošku bližšia ako Hygge. Keď som si čítala o Hygge tak to bolo o šťastí a pohodlí. Lagom mi skôr pripadá ako základový kameň života, žitie v striedmosti a rovnováhe, a na tomto základovom kameni potom môžeme uplatňovať Hygge.

Táto knižka je veľmi ľahko čitateľná, je tam veľa krásnych a jednoduchých nápadov, tipov a myšlienok ktoré sú doplnené peknými fotografiami a milými kresbami. Dizajn tejto knihy je veľmi pekný a myslím si že pre kohokoľvek kto chce nejaké nápady ako žiť vyrovnanejší a koniec koncov aj šťastnejší život, bude táto kniha skvelý prírastok do rodinnej knižnice.

Kniha je rozdelená do 4 častí. Lagom doma je tá prvá. Dočítate sa tu ako si rovnováhu aplikovať práve vo vašej domácnosti, ako ušetriť na energiách, ako žiť viac ekologicky, sú tu rôzne tipy a nápady ako sa niektoré veci doma dajú recyklovať, ako neplytvať jedlom, ako mať vlastnú Lagom záhradku. Tiež je tu pár chutných receptov. 

V druhej časti knihy nájdete informácie o jedle a zdravý, ako striedmosť v jedle je základom zdravého životného štýlu. Nájdete tu tipy čo jesť a v akých množstvárch. Aj táto časť obsahuje pár chutných a jednoduchých receptov. Tiež zistíte, čo už asi všetci vieme, ale nie každý z nás to dodržuje, že cvičenie je veľmi dôležité nie len pre zdravé telo ale aj myseľ.

Zdravá rovnováha života a práce predstavuje tretiu časť knihy. Podľa mnňa práve túto rovnováhu je najťažšie dosiahnuť, a ľudia s ňou zápasia asi najviac, ja nie som výnimka. A túto vec chcem, potrebujem, v mojom živote urgentne zmeniť a dočítala som sa tu pár tipov ako na to.

“Ak chcete vo svete vidieť zmenu, musíte začať od seba.” Posledných pár stránok je venovaných 4 časti ktorá hovorí o tom ako spojiť naše potreby s potrebami sveta. Táto kapitola sa dá viac menej zhrnúť do jednej vety a to: Buďte zmenou ktorú chcete vo svete vidieť.

Táto posledná kapitola hovorí o tom, že ak chcete vidieť zmenu v okoli tak musíte začať od seba. Taktiež hovorí o tom, ako by sme sa mali jeden k druhému správať lepšie, nie iba k našim kamarátom a blízkym ale aj k uplne neznámym ľuďom. Hovorí o tom že jeden dobrý skutok sa rozšíri a zo semiačok čoskoro vyrastú silné stromy, alebo ako to povedala Amelia Earhart:

Jediný akt láskavosti vpustí korene do všetkých strán a z koreňov vyrastú nové stromy.

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.