5 Ways to Boost Your Creativity / 5 Spôsobov ako nakopnúť svoju kretivitu

5 Ways to Boost Your Creativity / 5 Spôsobov ako nakopnúť svoju kretivitu

What is creativity?

creativity

 [kree-ey-tiv-i-tee, kree-uh-]

noun

1.

the state or quality of being creative.

2.

the ability to transcend traditional ideas, rules, patterns, relationships, or the like, and to create meaningful new ideas, forms, methods, interpretations, etc.; originality, progressiveness, or imagination

3.

the process by which one utilizes creative ability

That is how a dictionary puts it.

For me creativity is something you feel and when you feel it you create, you create a poem, dance, painting, novel, song. You may suddenly get inspired into a bursts of creativity but creativity doesn´t have to hit you like a bolt of lightening, it can also be encouraged and enhanced. The most important thing is not to put too much pressure on yourself.

Everyone has a wellspring of creativity you just have to find out how to tap it. I researched a lot of “equipment” how to tap it, looking for all this creativity boosting strategies and this is what I found:

My top 5 picks how to tap your wellspring of creativity:

 1. blue is creativity-enhancing color, so it does not matter if you are writer, singer, dancer, teacher, human being looking for more creativity, just take a paper and some blue color and paint something abstract or lay down on grass and watch blue sky for some time in quiet, or dress up in blue clothes from head to toe or imagine that everything is blue, maybe it sounds crazy but the point is to have fun, think and be blue, for example why it is not a bluestard but a mustard? and if ketchup was blue would it be bluechup?….I have a blue sneakers should I call them bluekers?…well that sounds kind of cool, I am going to use the last one from now on for my bluekers:)….you see I was now unexpectedly being creative, that´s the magic of blue:)
 2. accept failure because failure is the part of the process, don´t be ashamed or discouraged, be even happy about the failure, because if you have not tried it there would not be any failure, and to have the passion and stubbornness to try is something a lot of people lack these days
 3. be a kid again, be playful, be crazy, be spontaneous, laugh, dont´t be afraid to act differently than others, think less and don´t be so logical, don´t analyze too much, don´t wait until creativity shows up, call her and set a date yourself!
 4. meditate and sleep on it, a lot of famous artists say that ideas come to them when their mind is empty and cleared of all the noise, and there is no better way to clear your mind than meditation and a good sleep. I meditate every day before sleep for at least ten minutes and I can tell you that is helping me a lot and not only to tap my creativity but also with my health, my attitude, my energy and to beat my depression and negative thoughts with some new positive thinking
 5. walk, walk away from your phone, from TV, from computer, from tablet, from all the noise of the city. Go for a hike, for a walk in the woods, nature is so calming, so inspiring, the sounds, the melodies of countryside will enhance your creativity, will power you up with a lot of energy. Walk through the forest and be playful, hug the trees, speak to the flowers, to the ants, imagine fairies and pixies around you, don´t think and only feel and have some fun.

One last think I want to share with you that I found during my research is this 18 minutes TED talk by Elizabeth Gilbert about creativity, creative process, artist, genius. It is really strong and interesting speech and it helped me not to think so much about the results of my creative process but to be proud of myself, that I am showing up and trying.

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.

-Scott Adams-


Čo je to kreativita?

kreativita

 [kre-a-ti-vi-ta]
podstatné meno

1.stav alebo kvalita byť kreatívny

2.

schopnosť presahovať tradičné nápady, pravidlá, modely, vzťahy a tomu podobné a vytvárať zmysluplné nové nápady, vzory, metódy, interpretácie a podobne, originalita, pokrokovosť, predstavivosť

3.

proces ktorým osoba spracováva kreatívnu schopnosť: 

 Takto to vidí slovník.
Pre mňa je kreativita niečo čo pocítite a potom tvoríte, tvoríte báseň, tanec, maľbu, román, pieseň. Môžete ju náhle pocítiť ale nemusí Vás len zasiahnuť ako blesk z jasného neba, môže byť tiež posmelená a vyburcovaná. Dôležité je aby ste na seba nekládli zbytočný tlak.

Každý máme studnicu kreativity len treba prísť na to ako ju naraziť. Hľadala som a skúmala veľa “náradia” ako takú studnicu vyvŕtať, nejaké tie podporné stratégie na oživenie či vznietenie kreativity a toto som objavila:

Mojich 5 top spôsobov ako nakopnúť kreativitu:

 1. modrá je farba kreativity, takže je jedno či ste spisovateľ, spevák, tanečník, učiteľ, človek ktorý túži mať v živote trošku viac kreativity, zoberte papier a modrú farbu a nakreslite niečo abstraktné, alebo si ľahnite do trávy a pozorujte modrú oblohu v kľude a tichosti, alebo sa oblečte od hlavy po päty do modrej, alebo si predstavujte že je všetko modré, možno to znie šialene, ale podstata je sa trošku zabaviť, myslite a buďte modrý, napríklad prečo to nie je modračica ale horčica? a keby bol kečup modrý volal by sa modrup?….ja mam modré tenisky mám ich volať modrisky?…to znie celkom “coolovo”, toto budem odteraz na svoje modrisky používať:)….vidíte teraz som bola nečakane kreatívna, to je kúzlo modrej:)
 2. akceptujte zlyhanie pretože je súčasťou tvorivého procesu, nebuďte zahanbený či odradený, skôr naopak buďte šťastný, pretože keby ste to neskúsili tak by ani to zlyhanie neexistovalo a mať vášeň, odhodlanie, tvrdohlavosť skúšať je niečo čo v dnešnej dobe veľa ľuďom chýba
 3. znova buďte dieťaťom buďte hravý, šialený, spontánny, smejte sa, nebojte sa byť iný ako ostatný, menej rozmýšľajte a nebuďte tak logický, neanalyzujte všetko až príliš a nečakajte na to kým sa kreativita ukáže, zavolajte jej a dohodnite si rande sami!
 4. meditujte a vyspite sa na to, veľa slávnych umelcov hovorí že k nim nápad príde práve vtedy keď je ich myseľ prázdna a vyčistená od všetkého toho hluku a nie je lepší spôsob ako to urobiť než meditácia a dobrý spánok. Ja meditujem každý večer, tak pol hodinku pred tým než idem spať. A môžem povedať že mi to veľa pomohlo a nie len s mojou kreativitou ale aj zdravotne, s mojim prístupom, energiou, proti depresii a negatívnym myšlienkam ktoré nahradili pozitívne.
 5. odkráčajte, odkráčajte preč od telefónu, televízie, počítača, tabletu, od všetkého toho hluku mesta a choďte na prechádzku do lesa, príroda je tak upokojujúca, inšpiratívna, jej zvuky a melódie vidieka povzbudia Vašu kreativitu, nabijú Vás energiou. Prejdite sa lesom hravo, ako dieťa, objímajte stromy, rozprávajte sa v s kvetmi, mravcami, predstavte si okolo seba škriatkov a víly, nerozmýšľajte ale precíťte to a zabavte sa.

Poslednú vec o ktorú sa podelím je toto 18 minútové video D talk by Elizabeth Gilbert o kreativite, kreatívnom procese, umelcoch a géniusoch. Je to naozaj silná a inšpiratívna reč a pomohla mi k tomu aby som toľko nerozmýšľala o výsledkoch mojej tvorby ale bola na seba pyšná že to skúšam.

Kreativity je dovoliť si robiť chyby. Umenie je vedieť ktoré si nechať.

-Scott Adams-

Follow:

2 Comments

  • Monika
   Author
   August 27, 2019 / 9:08 am

   Ďakujem 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.