Educated by Tara Westover

Educated by Tara Westover

Book four of this year was really an interesting read. An interesting read especially for someone like me, who really loves education. As I already mentioned in my post about Michelle´s Obama Becoming, I love education and for me that is something that´s never a waste of money or time.

“As I already mentioned I love education. Education is never a waste of money or time.”

Not knowing for certain, but refusing to give way to those who claim certainty, was a privilege I had never allowed myself. My life was narrated for me by others. Their voices were forceful, emphatic, absolute. It had never occurred to me that my voice might be as strong as theirs.

                                           -Extract from the book-

As with my previous books I did not really know what this book was about at all, even the part that it was actually a memoir. I did not even put it together until the end when it really dawned on me that the author was the same name as the main character. On 382 pages you will realize that education is not something that all of us have. Tara, the main character and the author of the book, set foot to a classroom at the age of 17 for the first time and slowly from that day her life had started to change. Why? Well that is what education does to us, it changes us, it helps us to find ourselves, to spread our wings.

The book is about a family in which the farther is quite radical, does not believe in education, does not believe in hospitals, does not trust the government and basically the only thing he believes in is that there will be no tomorrow soon, he believes in End of Days and in this belief he and his wife are living and with this basic idea they are “educating” and raising their children.ajjdjf

From all the books I have written about until now, this one you not only should but have to read. Books like this make you realize how important is, not only to be educated, but, to be grateful for having the opportunity, because not everyone has it.

For me the best part of the book is to see how education was changing Tara overtime, how all she was presented back at home, the things she thought and believed in, were, by being exposed to a different environment, slowly changing.

 

It´s strange how you give the people you love so much power over you, I had written in my journal. But Shawn had more power over me than I could possibly have imagined. He had defined me to myself, and there´s no greater power than that.

-Extract from the book-

As with all my book “reviews” I will not get into any depth about the actual content of the book. I am writing the same way I enjoy reading about books, I only want to know what the reader took from a certain book, how the book changed her/him, what feeling she/he had, not the actual content of the book, you know no spoilers :).

I was left with a feeling of gratitude for everything I have, for all the things I can do, for being able to learn and be educated as much as I wish. I am grateful for having amazing childhood, amazing family, amazing parents, which never tried to force me into anything and let me be myself, without turning their backs when I actually did become who I am now.

The book also left me with a heavy hurt that there are families and parents, who are trying to force their own thoughts and ideas onto their children, and who, when those children want to be and become their own kind of self, just cut them out of their lives if they do not like how the children turned out, even if who they become is amazing and great, only different than what the parents want.

“The book left me with a feeling of gratitude for everything I have, for being able to be educated.”

Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind .

I scratched those lines into notebooks, into margins of the essays I was writing. I wondered about them when I should have been reading. “

                                           -Extract from the book-

Emancipate yourselves from mental slavery.

-Bob Marley-


Kniha číslo 4 bola naozaj zaujímavým čítaním. Hlavne pre niekoho ako ja, kto miluje vzdelávanie. Ako som sa už zmienila v mojom článku o knihe od Michelle Obama – Becoming, milujem vzdelávanie, je to pre mňa niečo čo nikdy nie je plytvaním peňazí alebo času.

“Ako som už spomínala milujem vzdelávanie. Vzdelávanie podľa mňa nikdy nie je plytvaním peňazí či času.”

Nebyť si istý, ale odmietať sa podvoliť tým ktorý presadzujú istotu bolo privilégiom, ktoré som si nikdy nedovolila. Môj život bol za mňa rozhodovaný inými. Ich hlas bol silný, empatický, absolútny. Nikdy ma nenapadlo že môj hlas by mohol byť taký silný ako ten ich.

                                           -Úryvok z knihy-

Tak ako to bolo u predchádzajúcich kníh, nevedela som o čom táto kniha je, dokonca som nevedela ani to že to sú vlastne memoáre. Nedošlo mi to, až takmer na konci som si uvedomila že vlastne autorka kniha a hlavná hrdinka majú rovnaké meno. Na 382 stranách si uvedomíte, že vzdelanie nie je niečo čo sa dostáva každému. Tara, hlavná hrdinka knihy a jej autorka, sa prvý raz ocitla v škole vo veku 17 rokov a pomaly od toho momentu sa jej život začal meniť. Prečo? Nuž to s nami vzdelávanie robí, mení nás, pomáha nám aby sme sa našli, aby sme roztiahli svoje krídla.

Kniha je o rodine, kde je otec celkom radikál, neverí na vzdelávanie, neverí na nemocnice, neverí vláde a vlastne jedine čomu verí je, že zajtrajšok už čoskoro nebude, verí v koniec sveta a s touto vierou on a jeho manželka žijú a s tou základnou myšlienkou “vzdelávajú” a vychovávajú svoje deti.

Zo všetkých kníh, ktoré som tento rok prečítala , tak túto nie že by ste su ju mali prečítať ale rovno musíte. Knihy ako táto nám ukazujú aké dôležité je vzdelanie, a nie len to, ale aj aké dôležité je byť vďačný za to že máme k nemu prístup, pretože nie každému je umožnené.

Pre mňa bolo najlepšou časťou knihy vidieť ako práve vzdelávanie Taru časom mení, ako všetko čo jej bolo vštepované doma, veci ktorým verila, sa postupne menili pod vplyvom nového prostredia.

 

Je zvláštne ako dáte ľuďom ktorých tak milujete nad Vami takú moc, zapísala som si do denníka. Ale Shawn mal nado mnou viac moci ako som si kedy mohla predstaviť. Určil mi ako som sa videla, a nie je väčšej moci ako takej.

                                                  -Úryvok z knihy-

Ako je tomu s každou mojou “recenziou” na knižku, nechcem Vám do hĺbky hovoriť obsah knihy. Píšem o knihách tak ako si rada o nich čítam, zaujíma ma čo si z nich čitateľ zobral, aký mal z nich pocit, ako ho daná kniha zmenila a nie obsah knihy, viete žiadne “spoilery” :).

Z tejto knihy vo mne ostal pocit vďačnosti za všetko čo mám, za to že som sa mohla vzdelávať koľko som len chcela. Som vďačná za moje detstvo, za moju rodinu a mojich rodičov, ktorý sa nikdy nesnažili ma do niečoho nútiť a akceptovali ma takú aká som, a nikdy sa mi neotočili chrbtom, keď sa zo mňa stala osoba ktorou som dnes.

Knižka ma aj trošku zanechala s ťažkým srdcom, že na svete sú rodiny a rodičia, ktorý sa snažia nasilu u detí presadiť svoje vlastné myšlienky, rodičia ktorý keď ich deti chcú a stanú sa samé sebou, tak ich proste odrežú zo svojho života, ak sa im nepáči aké sú, aj keď sa stanú niekým úžasným, a to len preto že to je niečo iné ako by chceli oni.

“Knižka ma zanechala s pocitom vďaky za všetko čo mám, za to že som sa mohla vzdelávať.”

Osloboďte sa od duševného otroctva. Nikto len mi sami môžeme svoju myseľ oslobodiť.

Písala som si tieto slová do každého zošita, na okraje esejí ktoré som písala. Zamýšľala som sa nad nimi aj keď som mala čítať.  “

                                           -Úryvok z knihy-

Osloboďte sa od duševného otroctva.

-Bob Marley-

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.