10 Minutes a Day for Your Wellbeing / 10 minút denne pre dobrý život

10 Minutes a Day for Your Wellbeing / 10 minút denne pre dobrý život

Meditation is not about turning off your feelings or thoughts, it is rather about learning to observe them. It is about understanding your feelings, where are they coming from and letting them go, it is about finding balance, finding peace. Meditation is a skill and as with any other skill you need to practices it to get comfortable with it. There is no such a thing as perfect meditation. Sometimes your thoughts will wonder, sometimes you can feel uncomfortable, and sometimes it will be natural as breathing.

Why I started meditating?

  1. Meditation helps me to clear my head.
  2. Meditation calms me dawn.
  3. Meditation is soothing to my soul.
  4. Meditation is helping me to focus on positive things.
  5. Meditation reduces my depression and negative feelings.

How to meditate?

A lot of people meditate in a quiet room. They want some peace and quiet during their meditation, others get better into “the zone” with some meditation music and/or sounds, there are also those who prefer group meditation or some even meditate through painting or other activities.

Meditation with sounds and music

When you want a non-guided mediation, when you really want to do it by yourself, without any voice telling (helping) you what to do, you can play any music or sound on your phone. I prefer soothing sounds from these two applications: Relax Meditation, which is great for those who want to mix more sounds as they wish, you will set a timer and choose different sounds, you can also choose volume of each of them, so that you will have your perfect soothing mix according to your mood and wishes. The second application is a little bit more simple and it is Meditation music, where you can choose only one music at a time out of 10, you can also set a timer with this application.

When I am in a mood of “me alone” meditation I set the timer according to my mood, time I have and generally how I feel, for 5, 10 or 15 minutes. I breath in and out several times and then I imagine my chakras. Starting from the room chakra, I imagine it bright red color and seven times I say LAM, as a mantra for this chakra, they I imagine sacral chakra with its orange color and say seven times mantra VAM, then the solar plexus chakra in its beautiful bright yellow and I say RAM again seven times. From third chakra I move to the heart chakra imagine it getting clean, its green color getting brighter and I say seven times YAM. Fifth is throat chakra in blue with mantra HAM. Sixth chakra is third eye chakra in dark blue, indigo color with AUM sound and the last is crown chakra and I imagine its purple color with sound ANG.

I breath for some time imagine how all my chakras are clean and shining through into the universe. I imagine all connected and in line with each other spreading healing and positive energy through out my whole body. I thank God, Universe, Angels and the Ultimate Energy for cleaning my body, for sending my way a lot of love, health, balance, positivity, energy, I thank them for all things I have, for protecting me and my family, for blessing my days.

This is how I do the non-guided meditation, where I am all by myself.

Meditation “Calm”

For those who want a guided meditation there is a wonderful application called Calm. I purchased this application in the end of next year, it cost me 24,99 EUR. There are a lot of different options for guided meditations, also some stories for sleep. I use the Daily Calm. Daily calm is a 10 minutes daily meditation. I love it because every day there is a different theme which the narrator talk about and in the end you are awarded with Daily Calm Quote and these are some deep thoughts. I am always feeling so refreshed, calm and especially my eyes are so much more open. You know the “aha” moments, well I have it every time I listen to Daily Calm.

Meditation “So Hum”

Another way I still love to meditate, sometime, is meditation “so hum”. The yogic mantra “so hum” is not only a reflection of the sound of the breath but also carries a contemplative meaning: “I am that” (so = “I am” and hum = “that”).

Focuss on the words SO with every breath in and HUM with every breath out will help you clear your head and stop the thoughts enter your mind. You will only focus on your breathing and on the yougic mantra “so hum”.

Before you start the meditation find a comfortable posture for meditation (seated on a cushion or blanket, in a chair or against a wall). I sit on my bed cross-legged or on the ground on my mat. Place your palms on your knees facing up in jnana mudra (forefinger and thumb touching) to open your awareness or facing down to calm the mind. Relax any tension in your body.
Bring your attention to the rhythm of your breath, while you inhale say in your mind “so” and with every exhale you say “hum”.

You can also read an interesting article about how to to meditate here.

I also found it useful, before my first meditation, to close my eyes and listen to this youtube video. It helped me to better understand how I should meditate. I listened to this the evening before my first morning meditation, the evening I decided I am going to start with meditation.

Another way

If you are not into the regular meditation, that is sitting down, closing your yes and breathing deeply to find your balance, you can also choose another road towards your well-being. There are days that I do not feel good about meditation, and during those days I choose another ways to find piece and balance, that is for example playing with my cards. I purchased a long time ago tarot, angel and chakra cards and I take few minutes to find solace there. Or I realized that water colors are for me perfect way of meditating because I completely clean my mind, it finds balance, peace and I feel refreshed after few minutes of water color session the same way I feel refreshed after my meditation.

Even yoga can be used as meditation session, with all that breathing and taking few minutes at the start of yoga and in the end to relax.

I also would like to journal, many people are saying that journaling is for them as meditation. I yet have not find time or inspiration to start one, but for a while I am drawn to start an art journal, since I feel so good after water colors, and since I am mostly painting every week. I am playing with the idea to combine these together, the regular journal or as we used to call it, a diary 🙂 and my painting (well I shall say “painting”, cause I am not saying that I am some kind of painter). I can start a weekly art journal, every week on Sunday I would write and paint and draw the previous week, that actually sounds great, the more I speak about it the more I like it. And I think I am going to give it a try.

What about you and meditation, journaling or other ways to find piece and balance? What do you do and what are your experience? Let me know, I always love to hear how others are keeping their “shit” together. 🙂

There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that´s your own self.

-Aldous Huxley-


Meditácia nie je o tom, aby ste pocity alebo myšlienky vypli, ale skôr o tom sa naučiť ako ich sledovať a vnímať. Je to o tom porozumieť Vašim pocitom, odkiaľ prichádzajú a nechať ich plynúť, je to o nájdení rovnováhy a pokoja. Meditácia je zručnosť a ako každú inú zručnosť musíte ju praktizovať aby Vám bola príjemná. Neexistuje nič také ako dokonalá meditácia. Niekedy Vaše myšlienky budú plynúť viac, niekedy Vám meditácia nemusí byť ani príjemná a niekedy to bude tak prirodzené ako dýchanie.

Prečo meditujem ja?

  1. Meditácia mi pomáha vyčistiť si hlavu.
  2. Meditácia ma upokojuje.
  3. Meditácia utišuje moju myseľ.
  4. Meditácia mi pomáha sústrediť sa na pozitívne veci.
  5. Meditácia ma zbavuje depresie a negatívnych pocitov.

Ako meditovať?

Veľa ľudí medituje v tihej miestnosti. Chcú mať počas meditácie kľud a ticho, iný sa lepšie dostanú do tej správnej “chvíle” pomocou nejakých meditačných zvukov či hudby, sú aj taký ktorú preferujú skupinovú meditáciu alebo taký ktorý meditujú skrz maľovanie alebo iné aktivity.

Meditácia pomocou zvukov a hudby

Keď chcete meditovať sami, bez toho aby Vás niekto meditáciou sprevádzal, aby Vám nejaký hlas hovoril (pomáhal) ako na to, tak si môžete pustiť len meditačné zvuky či hudbu. Mne sa osvedčili tieto dve aplikácie: Relax Meditation, ktorá je super pre tých ktorý si chcú namixovať svoje vlastné zvuky, podľa chuti, nastavíte si časovať a vyberete si zvuky ktoré chcete, tak isto si pre každý môžete zvlášť upraviť hlasitosť, tak aby ste mali pre Vás ten perfektný mix podľa Vašej nálady a chuti. Druhá aplikácia je o trochu jednoduchšia a volá sa Meditation music, kde si môžete vybrať iba jednu melódiu z 10, a tiež aj tu sa dá nastaviť časovať.

Keď mám náladu na takúto meditáciu, tak si nastavím časovač na jedne z týchto aplikácií na 5, 10 či 15 minút, podľa nálady. Na začiatku si dám pár hlbokých nádychov a výdychov a potom si predstavujem jednotlivé čakry. Začínajúc od prvej koreňovej čakry, pri ktorej si predstavujem jej červenú farbu a sedem krát poviem LAM ako mantru danej čakry, potom prejdem na druhú čakru, sakrálnu čakru, a spolu s predstavou žiarivej oranžovej farby poviem sedem krát VAM, potom príde na rad solárna čakra, ktorá má krásnu žltú farbu a patrí jej mantra RAM. Z tretej čakry sa presuniem na srdcovú čakru, predstavím si jej zelenú farbu a sedem krát v duchu poviem YAM. Piata čakra je čakra hrdla a s ňou sa viaže modrá farba, predstavím si ako žiari a sedem krát poviem HAM. Šiesta čakra je čakra čela a spája sa s ňou tmavo modrá, indogo farba a zvuk AUM. Posledná čakra je korunná čakra, pri nej si predstavujem fialovú farbu a spája sa s ňou zvuk ANG.

Zopár krát sa ešte nadýchnem a vydýchnem a predstavujem si ako sa všetky moje čakry vyčistili, ako žiaria skrz až ďaleko do vesmíru. Predstavujem si ako sú všetky vzájomne prepojené v jednej línií a ako šíria liečivú a pozitívnu energiu do celého môjho tela. Poďakujem Bohu, Vesmíru, Anjelom a Vyššej moci za to že moje telo vyčistili, za to že mi zosielajú lásku, zdravie, rovnováhu, pozitivitu, energiu, poďakujem za všetko čo mám, za to že ochraňujú mňa aj moju rodinu, za to že žehnajú každý môj deň.

Takto ja robím meditácie sama, bez sprievodcu.

Meditácia “Calm”

Pre tých ktorý chcú skôr meditáciu so “sprievodcom” existuje super aplikácia Calm. Ja som si ju kúpila koncom minulého roka za 24,99 EUR. Je tam kopu možností na rôzne meditácie, a dokonca aj nejaké príbehy na dobrú noc. Ja používam Dennú Meditáciu. Táto meditácia trvá desať minút. Milujem ju lebo každý deň tam je iná téma o ktorej rozprávač hovorí a na konci Vás aplikácia ešte odmení každodenným citátom a sú v nich naozaj krásne myšlienky. Vždy sa cítim tak sviežo, pokojne a oči sa mi otvoria dokorán. Poznáte to ten “ahááá” moment, no tak ten mám každý raz keď si vypočujem Daily Calm. Aplikácia je dostupná len v anglickom jazyku.

Meditácia “So Hum”

Ďalší spôsob meditácie ktorý mám rada a stále tu a tam takto meditujem je tzv. so hum meditácia. Jogínská mantra “so hum” nie je iba odrazom zvuku dýchania ale tiež v sebe nesie určitý význam a to: “Ja som tamto” (so = “Ja som” a hum = “tamto”).

Sústredenie sa na slovo SO s každých nádychom a na slovo HUM s každým výdychom Vám pomôže vyčistiť si hlavu a zastaví to prílev myšlienok. Budete sa sústrediť na dýchanie a na mantru “so hum”.

Predtým než začnete meditovať tak si nájdete pohodlnú pozíciu (sadnite si na vankúš alebo deku, na stoličku alebo sa oprite o stenu). Ja meditujem v tureckom sede buď na posteli alebo sedím na zemi na podložke. Ruky si položte na kolená dlaňami smerom hore do pozície jnana mudra (ukazovák a palec sa dotýkajú) aby ste sa vesmíru otvorili alebo si dlane položte smerom dole ak chcete svoju myseľ skôr upokojiť a uzavrieť. Uvoľnite sa.
Sústreďte sa na dýchanie, keď sa nadýchnete nosom v mysli povedzte “so” a pri každom výdychu nosom povedzte v mysli “hum” (vyslovuje sa ako ham).

Môžete si prečítať o tejto medítácií zaujímavý článok na príklad aj na tejto stránke.

Mne osobne dobre padlo, si pred prvou “so hum” meditáciou zavrieť oči a pustiť si toto pomocné youtube video. Pomohlo mi to lepšie pochopiť, ako by som mala čo najlepšie meditovať. Toto video som si pustila večer pred mojou prvou rannou “so hum” meditáciou, bol to deň keď som sa rozhodla že “áno zajtra začnem meditovať”, ale nevedela som presne ako a tak som ako inak googlila a toto video mi prišlo najviac nápomocné.

Iné spôsoby meditácie

Ak sa Vám také tie klasické meditácie, že sadnúť si niekde, zavrieť oči a dýchať, nezdajú ako to práve orechové, tak môžete si vybrať aj inú cestu smerom k rovnováhe a pokojnému životu. Popravde aj ja mám dni, keď z meditácie nemám práve najlepší pocit a práve počas takýchto dní si vyberám iné spôsoby ako nájsť vnútorný pokoj a rovnováru, napríklad sa trošku “pohrám” s mojimi kartami. Veľmi dávno som si kúpila tarotové, anjelské karty a “chakra” karty a keď potrebujem tak im venujem pár minút aby som v nich našla pokoj. Alebo som si tiež nedávno uvedomila, že vodové farby sú pre mňa perfektný spôsob meditácie, pretože si pri maľovaní úplne vyčistím hlavu, nájdem rovnováhu a vnútorný pokojan a po pár minútach takejto terapie maľbou sa cítim rovnako sviežo a ľahko ako po meditácií.

Aj jóga môže byť pre niekoho spôsobom meditácie, s pravidelným dýchaním na začiatku aj konci jógy.

Ja by som tiež chcela vyskúšať mať denník, veľa ľudí práve hovorí, že písanie denníka je pre nich ako meditácia. Ja som zatiaľ nenašla inšpiráciu aby som ho konečne začala písať, ale už nejakú dobu rozmýšlam že skôr ako bežný denník by som si založila tzv. art journal, umelecký denník, keďže sa tak dobre cítim po kreslení vodovkami a prakticky skoro každý týždeň v nedeľu maľujem. Tak rozmýšľam že by som to spojila dohromady, klasický denní a kreslenie (mala by som ale hovoriť skôr o “kreslení” v uvodzovkách, lebo ja nie som žiadny veľký maliar).  🙂 and my painting (well I shall say “painting”, cause I am not saying that I am some kind of painter). Každú nedeľu by som si sadla a písala, kreslila, maľovala predchádzajúci týždeň, znie to celkom zaujímavo, čím viac o tom hovorím, tým viac ma to nadchýňa. Asi to teda skúsim.

A čo vy a meditácia, denníček alebo aké iné spôsoby používate aby ste našli pokoj a rovnováhu? Čo robíte a aké máte s týmto skúsenosti? Dajte mi vedieť, strašne rada by som počula ako sa vy ostatný držíte pokope :).

Je iba jedna časť vesmíru o ktorej si môžete byť istý že zlepšíte, a to ste vy sami.

-Aldous Huxley-

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.